wersja testowa serwisu

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu

Zrzut-ekranu-2020-09-28-o-14.52.12

Projekt ten jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W jego ramach zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Ldzań gm. Dobroń na dwóch odcinkach - odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+463 i odcinek nr 2 od km 0+800 do km 1+807 - ten sam rodzaj robót objęty tym samym pozwoleniem na przebudowę.

W dniu 2 czerwca 2020 roku zostały podpisane umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski dotyczące realizacji w bieżącym roku następujących prac budowlanych:

- przebudowa jezdni trasy zasadniczej do szerokości jezdni 6,0 m - 1,47 km – ok. 8985 m2

- budowa chodnika na długości ok. 1,31 km - ok. 2153 m2

- przebudowa zjazdów – ok. 968 m2

- przebudowa przepustów (pod zjazdami) – ok. 197 m

- odwodnienie korpusu drogowego (odtworzenie rowów przydrożnych)

- wykonanie utwardzonego pobocza szer. 1,0 m – 1448 m2

- poprawa geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi

- dostosowanie parametrów łuków pionowych i poziomych do obowiązujących przepisów

- oznakowanie poziome i pionowe

- umieszczenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - spowalniacze – „poduszki

berlińskie" – 4 sztuki

- wycinka drzew i krzewów w korpusie drogowym.


Umowa z wykonawcą prac budowlanych przewiduje zakończenie prac do dnia 30 października 2020 roku.

Podział łącznej kwoty zadania w wysokości 1.678.724,11 złz uwzględnieniem dotacji zewnętrznych przedstawiają się następująco:

- dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 1.007.234,00 zł

- wkład własny (środki powiatu - 335.745,06 zł i dotacja gminy Dobroń - 335.745,05 zł): 671.490,11 zł.

Realizacja inwestycji poprawi regionalną komunikację transportową, umożliwi skrócenie drogi dojazdu pomiędzy drogami o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, co będzie miało bardzo duży wpływ na rozwój gospodarczy Gminy Dobroń, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. DP 4912E stanowi łącznik komunikacyjny pomiędzy powiatami pabianickim i łaskim i stanowi drogę dojazdową dla mieszkańców obu powiatów, którzy dojeżdżają do pracy i do szkół np. do Łasku, Pabianic, Łodzi, a także w przeciwnym kierunku np. do Zelowa, Bełchatowa. Przebudowa nawierzchni drogi, wybudowanie chodnika, wykonanie odwodnienia drogi zapewni dogodny dojazd i znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Dobra droga ułatwi dostęp obywateli do świadczonych przez instytucje usługi i podniesie efektywność realizacji zadań publicznych m.in. w obszarze edukacji i administracji publicznej. Dodatkowo przebudowana droga powiatowa nr 4912E umożliwi dogodny, bezpieczny i szybki dojazd jednostki straży pożarnej zlokalizowanej przy niej w Ldzaniu (OSP Ldzań), jak również jednostkom OSP Dobroń.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pabianicach