Najważniejsze wideo w epa24

Matura 2024: Znamy wstępne wyniki egzaminu! Z arkuszami mierzyło się blisko 246 tys. uczniów. Jak im poszło?

Matura 2024: Znamy wstępne wyniki egzaminu! Z arkuszami mierzyło się blisko 246 tys. uczniów. Jak im poszło?

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, czyli w maju. Przeważająca część przystępujących wówczas do egzaminu ma powody do radości, bo wyniki dla ponad 84 proc. abiturientów są pozytywne! 

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej do tegorocznej matury w maju przystąpiło prawie 246 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Egzamin maturalny 2024 został przeprowadzony w kliku formułach i była to: 

 • 20. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.)
 • 2. edycja egzaminu maturalnego w „Formule 2023" dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego
 • 1. edycja egzaminu maturalnego w „Formule 2023" dla absolwentów 5-letniego technikum i BS II
 • 10. edycja egzaminu maturalnego w „Formule 2015" dla absolwentów wszystkich typów szkół z lat 2005-2023


Do egzaminu przystąpiło 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych szkół II stopnia) oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy. Aby zdać egzamin maturalny, z poszczególnych przedmiotów uczniowie musieli uzyskać:

Część pisemna – przedmioty obowiązkowe

 • język polski (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.
 • matematyka (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.
 • 1 przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym – bez progu zaliczenia
 • język mniejszości narodowej (poziom podstawowy) – minimum 30 proc.

Część pisemna – przedmioty dodatkowe

 • od 1 do 5 przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych dwujęzycznym) – bez progu zaliczenia

Część ustna – przedmioty obowiązkowe

 • język polski (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.
 • język obcy nowożytny (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.
 • język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) – minimum 30 proc.

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym

Odsetek sukcesów ogółem – wszyscy absolwenci 2024

 • 84,1 proc. – matura zdana
 • 10,4 proc. – prawo do poprawki
 • 5,5 proc. – matura niezdana


Ogółem do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie głównym (w maju 2024 r.) przygotowano:

 • 596 różnego rodzaju arkuszy (egzaminy z 26 przedmiotów w dwóch formułach)
 • 112 różnego rodzaju płyt (egzaminy z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki w dwóch formułach).

W zadaniach sprawdzano stopień opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych z czerwca 2022 r. (Formuła 2023) lub z sierpnia 2022 r. (Formuła 2015).

W arkuszach z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania w porównaniu do arkuszy z lat ubiegłych (w Formule 2015) lub w porównaniu do zapowiedzi w Informatorach (w Formule 2023), ale czas na rozwiązanie zadań był taki sam, jak określony w rozporządzeniu.

Zdający rozwiązywali zadania zamknięte oraz otwarte. W zadaniach otwartych maturzysta samodzielnie musiał sformułować odpowiedź, np. przedstawiając własne stanowisko, tok rozumowania, obliczenia, kolejne kroki rozwiązania, wnioski; budować zdania bądź ich fragmenty.

W zadaniach otwartych nie ma „klucza", w który trzeba się „wstrzelić", aby uzyskać punkty. Nie ma „jedynej" poprawnej odpowiedzi. Każde poprawne rozwiązanie zadania, spełniające warunki określone w poleceniu, może zostać ocenione na maksymalną liczbę punktów.

Wybitni maturzyści - najwyższe wyniki

 • 2 634 osób ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc. punktów
 • 5 312 osób ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 proc. do 100 proc. punktów.
 • 240 osoby ze wszystkich egzaminów, do których przystąpiły – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90% do 100% punktów.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 10 września.

Oprac. na podstawie materiałów MEN