wersja testowa serwisu

Konstantynowska Straż Miejska podsumowała miniony rok. Odnotowano ponad 1400 interwencji

straz-miejska
fot. ilustracyjne

Komendant SM Waldemar Stegliński przedstawił informację o wykonywanych czynnościach ustawowych realizowanych przez Straż Miejską w Konstantynowie Łódzkim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Oprócz zadań ustawowych związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku w mieście strażnicy przeprowadzili w tym okresie 1424 interwencji, wśród nich 406 podjęli z własnej inicjatywy, 969 w wyniku zgłoszeń mieszkańców, a 49 interwencji zostało zleconych przez Policję. W tym najliczniejszą grupę stanowiły te związane z nieprawidłowym parkowaniem – 327, tych związanych ze rannymi, zabitymi lub leśnymi zwierzętami – było 300. 64 interwencje przeprowadzono w związku z pandemią i zostały one zakończone pouczeniami, a w 15 przypadkach zabezpieczono miejsca zdarzeń.

Przeprowadzono lub wszczęto 690 postępowań w sprawie o wykroczenie. Nałożono 240 mandatów na kwotę 27 900 zł.

Duża grupa interwencji dotyczyła utrzymania czystości i porządku w gminach:
– w 80 przypadkach chodziło o
podrzucanie śmieci, brak zawartych umów na wywóz śmieci, wylewanie nieczystości ciekłych na teren posesji;
– w
7 o zaśmiecanie miejsc publicznych;
4 dotyczyły spalania w piecu materiałów niedozwolonych, spalania liści i gałęzi na terenie posesji, 19 niezachowania zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, a 7 niszczenia zieleni przez parkowanie na trawniku.

Interwencje wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 5 przypadkach dotyczyłyspożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, w 2 braku utrzymania porządku w obrębie posesji i w kolejnych 2 nieobyczajnych wybryków. Pouczono 358 osób.

Przeprowadzono również 84 interwencje dotyczących spalania w piecach. W 2 przypadkach ujawniono spalanie w piecu substancji niedozwolonych. Sprawcy zostali ukarani mandatem. Ustalono 155 adresów, gdzie najprawdopodobniej nie złożono deklaracji śmieciowych lub zaniżono liczbę osób zamieszkałych na terenie posesji.

Skontrolowano też 742 przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami. Zakończono 524 kontroli oraz wystawiono 218 wezwań do osobistego stawiennictwa z umową zawartą na odbiór śmieci. W wyniku kontroli i ujawnionych w związku z tym nieprawidłowości nałożono 71 mandatów, w 2 przypadkach wszczęto czynności wyjaśniające w kierunku skierowania wniosku o ukaranie.

źródło: UM Konstantynów Łódzki