wersja testowa serwisu

Budżet gminy Lutomiersk na 2021 rok uchwalony

rachunki-pieniadze-kalkulator-tabelki

Rada Gminy Lutomiersk jednogłośnie przegłosowała i uchwaliła budżet na 2021 rok. Trwająca pandemia sprawia, że trudno jest prognozować zarówno dochody, jak i wydatki. Pomimo tego trudnego okresu, udało się opracować budżet, w którym uwzględniono potrzeby mieszkańców, zgłaszane przez radnych i organizacje pozarządowe. Wydatki inwestycyjne ustalone zostały na poziomie umożliwiającym ich realizację.

W przyjętym budżecie gminy dochody zaplanowano na poziomie 45 065 689,94 zł, wydatki zaś na kwotę 47 879 440,94 zł. Na inwestycje przeznaczono kwotę 6 460 288,09 zł. Jedną z nich będzie budowa sieci wodociągowej Lutomiersk – Bechcice czy budowa sieci wodociągowej w Mirosławicach.

Znaczące fundusze zostały przeznaczone na infrastrukturę drogową - 1 660 000,00 złotych, w tym na:
• przebudowę drogi powiatowej (ul. Łaska) w miejscowości Lutomiersk w zakresie budowy chodnika (150 000,00 złotych),
• przebudowę drogi powiatowej (ul. Piłsudskiego) w miejscowości Wrząca w zakresie budowy chodnika (150 000,00 złotych),
• remont drogi powiatowej Charbice Dolne – Malanów (rekonstrukcja – 200 000,00 złotych).

W roku 2021 zaplanowano także budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Sikorskiego we Wrzącej (wartość 100 000,00 złotych) oraz przebudowę odcinka drogi gminnej łączącej Prusinowice z Florentynowem (wartość 400 000,00 złotych). W przypadku uzyskania dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zostanie także wykonany remont nawierzchni drogi gminnej Stanisławów Stary – Babice Duże-Babice Małe-Kazimierz, na odcinku drogi powiatowej.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano również środki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w łącznej kwocie 3 120 000,00 złotych. W roku 2021 kontynuowana będzie budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz dalsza rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu.

W tegorocznym budżecie ujęte zostały także fundusze w wysokości 200 000,00 złotych z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne. Wciąż rozwijać się także będzie kultura fizyczna pod względem inwestycji, na którą zabezpieczono m.in. środki w wysokości 150 000,00 złotych na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szydłowie.

Kwota 600 288,09 złotych została przeznaczona na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku. Na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskana została kwota 419 821,53 złotych.

Z pewnością będzie to trudny czas dla realizacji wszystkich zamierzeń inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. Sytuacja ekonomiczna oraz przyszłość w dobie pandemii jest nieprzewidywalna. Mamy nadzieję, iż zaplanowane gminne wydatki inwestycyjne zostaną w 100% zrealizowane i będziemy pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne na rozwój naszej gminy. Niewykluczonym jest, iż w tegorocznym budżecie mogą pojawić się także nowe inwestycje, bowiem priorytetem jest pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania ze środków zewnętrznych.

źródło: UG Lutomiersk